Co zawierają szkolenia przeciwpożarowe?

 

Szkolenia przeciwpożarowe

Zagrożenie pożarowe to ryzyko, które powinien wziąć pod uwagę każdy przedsiębiorca. Sklep spożywczy, hala produkcyjna czy warsztat samochodowy – w każdym z tych miejsc może dojść do groźnego pożaru (oczywiście, w przypadku niektórych rodzajów przedsiębiorstw takich, jak np. stacje benzynowe, ryzyko to jest znacznie wyższe). Zagrożenia związanego z pojawieniem się ognia nie można całkowicie zlikwidować, aczkolwiek dzięki odpowiedniemu przejściu pracowników poprzez szkolenie przeciwpożarowe możliwe jest przygotowanie się do tej sytuacji. Co zawierają szkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej i jakie wyróżniamy ich rodzaje?

Szkolenie przeciwpożarowe dla pracowników

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawcy mają obowiązek poinstruowania wszystkich pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej w firmie. Standardowe szkolenie przeciwpożarowe powinno dać personelowi m.in. informacje na temat tego, w jaki sposób należy postępować ze sprzętem gaśniczym (w tym celu pracownik poznaje np. rodzaje gaśnic oraz ich przeznaczenie).

Szkolenie przeciwpożarowe jest zazwyczaj przeprowadzane razem z instruktażem ogólnym BHP dla nowoprzyjętych osób (muszą one odbyć kurs w ciągu pół roku od rozpoczęcia zatrudnienia u danego pracodawcy) oraz podczas szkolenia okresowego BHP. Dzięki sprawnemu przekazaniu informacji pracownikom znacznie wzrasta szansa, że w razie wystąpienia sytuacji krytycznej – pożaru – opuszczą oni pomieszczenia firmowe bez niepotrzebnego chaosu. Jest to ważne, ponieważ nieporządek podczas ewakuacji może doprowadzić np. do zagubienia się pojedynczych osób.

Profesjonalne szkolenie dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej

W odróżnieniu od standardowego szkolenia przeciwpożarowego przeznaczonego dla ogółu pracowników, szkolenie uprawniające dla inspektora ochrony przeciwpożarowej obejmuje bardziej zaawansowane zagadnienia.

Inspektor ochrony przeciwpożarowej w przedsiębiorstwie to specjalista, który dba o należyty stan urządzeń przeciwpożarowych, a w razie potrzeby – zleca ich konserwację. Ponadto, inspektor zajmuje się przeprowadzaniem szkoleń w zakresie przepisów przeciwpożarowych dla personelu firmy. Wreszcie, to jego obowiązkiem jest opracowanie – wraz ze specjalistą ds. BHP, przygotowanie procedury ewakuacji na wypadek pożaru w budynku.

Jak wygląda szkolenie prowadzone w celu przygotowania kandydatów na stanowisko inspektora ochrony przeciwpożarowej?

Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej – podstawa prawna

 

Jeśli chodzi o akt prawny, który reguluje sposób, w jaki powinno być przeprowadzone szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej, to jest to ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2018 poz. 620 ze zm.). Zgodnie z nią podmioty odpowiedzialne za przeprowadzanie tego typu szkoleń to:

 • ośrodki Państwowej Straży Pożarnej,
 • ośrodki przeprowadzające szkolenia dla komend wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej,
 • instytuty badawcze Państwowej Straży Pożarnej.

Ustawa ta to nie jedyny akt prawny regulujący kwestie związane z przygotowaniem do pracy inspektora ochrony przeciwpożarowej. Inne przepisy dotyczące tego obszaru to:

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 13 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej,
 • Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  z  dn.  13  listopada  2015  r.  w  sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

Przynajmniej podstawowa znajomość treści tych przepisów jest konieczna do tego, by móc prawidłowo wykonywać obowiązki inspektora ochrony przeciwpożarowej.

Szkolenia ppoż – jak wygląda ich przebieg?

 

W celu ujednolicenia szkoleń przeprowadzanych przez podmioty na terenie całego kraju zakres szkolenia przeciwpożarowego jest odgórnie zatwierdzany przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej

Podczas szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej kandydaci poznają podstawowe zagadnienia teoretyczne i praktyczne z takich obszarów jak między innymi:

 • sposób organizacji ochrony ppoż.,
 • obowiązki firm w zakresie organizacji systemu ochrony i bezpieczeństwa pożarowego na terenie przedsiębiorstwa,
 • rodzaje i sposób obsługi aparatury przeciwpożarowe oraz ratowniczej,
 • metody zabezpieczenia budowli, obiektów oraz urządzeń w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
 • sposoby walki z pożarem (w tym m.in.  skutecznego gaszenia ognia),
 • metody kontrolowania stanu zabezpieczeń przeciwpożarowych na terenie obiektu.

Kurs przeciwpożarowy – jakie kryteria muszą spełnić kandydaci na inspektorów?

 

Dobrą wiadomością dla osób chcących uzyskać kwalifikacje inspektora ochrony przeciwpożarowej jest fakt, że kryteria w tym zakresie nie są wbrew pozorom zbyt rygorystyczne. Najważniejszy z nich dotyczy wykształcenia – kandydat musi posiadać min. wykształcenie średnie.

Ponadto, aby móc przystąpić do szkolenia dla inspektorów ppoż., należy złożyć szereg dokumentów, w tym między innymi:

 • dokument poświadczający posiadane wykształcenie (np. świadectwo ukończenia szkoły wyższej lub dyplom ukończenia studiów) – kserokopia dokumentu musi być poświadczona za zgodność z oryginałem,
 • formularz zgłoszeniowy,
 • w przypadku, gdy pracownik został skierowany na kurs przez swojego pracodawcę – dane identyfikacyjne zakładu (nazwa przedsiębiorstwa, adres, numer NIP),
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych według przepisów RODO.

Kurs na inspektora ochrony przeciwpożarowej a pandemia koronawirusa

 

Zapewne wiele osób zainteresowanych karierą w tej branży zadaje sobie pytanie: w jaki sposób organizowane są w czasie pandemii Covid-19 szkolenia dla kandydatów na inspektorów ochrony przeciwpożarowej?

Pytanie jest słuszne, ponieważ w związku z zagrożeniem pandemicznym szkolenia są obecnie realizowane wyłącznie w formie zdalnej – zajęcia mają formę e-learningową. Z jednej strony jest to rozwiązanie mające zapewnić bezpieczeństwo kursantów oraz osób prowadzących zajęcia. Z drugiej, warto zauważyć, że jest to także wygodny sposób prowadzenia zajęć – słuchacze mogą zdobywać wiedzę na temat ochrony przeciwpożarowej bez konieczności wychodzenia z domu, a materiały szkoleniowe są przesyłane do nich drogą elektroniczną.

Kurs inspektora ppoż – gdzie znaleźć informacje na temat szkoleń?

 

Gdzie można uzyskać aktualne informacje dotyczące terminu oraz zakresu szkoleń na inspektora ochrony przeciwpożarowej? Są to przede wszystkim strony internetowe poszczególnych jednostek Państwowej Straży Pożarnej, które zajmują się przeprowadzaniem szkoleń. Oczywiście, możliwy jest także kontakt osobisty lub telefoniczny z pracownikami tych ośrodków.

Dzięki konsultacjom z pracownikami ośrodków Państwowej Straży Pożarnej możliwe jest np. uzyskanie informacji na temat zakresu uprawnień czy sposobu przedłużania terminu ważności kwalifikacji przez inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

Inspektorskie szkolenie przeciwpożarowe – co jeszcze warto wiedzieć?

 

Zgodnie z obowiązującym prawem przeciwpożarowym, uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej są ważne przez okres 5 lat – po upływie tego okresu należy je przedłużyć. Koszt szkolenia inspektorskiego może różnić się w zależności od ośrodka organizującego kurs, aczkolwiek opłaty oscylują zazwyczaj w okolicach od półtorej do dwóch tysięcy złotych. Z drugiej strony, bardzo często zdarza się, że pracownika na tego typu szkolenie kieruje jego pracodawca – ponosi on wówczas koszty finansowe związane z kursem.

Szkolenia ppoż – podsumowanie

Odbycie profesjonalnych szkoleń przeciwpożarowych jest niezbędne do tego, aby zapewnić bezpieczeństwo w pomieszczeniach firmowych. To właśnie dzięki szkoleniom pracownicy przedsiębiorstw zyskują niezbędną wiedzę na temat przepisów przeciwpożarowych oraz praktycznych sposobów walki z ogniem i ewakuacji.

Ponadto, dzięki skorzystaniu z kursu przygotowującego do wykonywania obowiązków inspektora ds. ochrony przeciwpożarowej możliwe jest zyskanie takiej wiedzy, która pozwoli na przygotowanie budynku do zagrożenia pożarowego. Dzięki wysłaniu pracownika na tego typu kurs pracodawca zyska specjalistę, który będzie odpowiadał za szkolenie całego personelu.

Kontakt
Chętnie odpowiemy na dodatkowe pytania.

Siedziba główna:
Ośrodek Szkoleniowo-Dydaktyczny „Operator” Sp. z o.o.
ul. Klonowa 1, 08-106 Zbuczyn

Park maszynowy:
ul. Siedlecka 61,
08-106 Zbuczyn


NIP: 8212657944
REGON: 380160396
Numer rachunku bankowego:
83 1950 0001 2006 0062 4703 0002

Oddział Warszawa:
ul. Jana Kazimierza 64A/318,
01-248 Warszawa

Oddział Lublin:
ul. Dęblińska 7,
24-100 Puławy

Oddział Radzyń Podlaski
ul. Warszawska 2,
21-300 Radzyń Podlaski

tel. 504 690 892

tel. 574 394 000

mail: szkoleniaoperator@op.pl


  Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Szkoleniowo-Dydaktyczny „Operator” Sp. z o.o., ul. Klonowa 1, 08-106 Zbuczyn, NIP: 8212657944. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie zgodnie z polityką prywatności.